Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka v prípade, že cez všetko úsilie spoločnosti a  zachovaní vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Prevencia

 • Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel využitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu využitia tovaru.
 • Počas celej doby užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnost a životnosť výrobku, ako napr.: nadmerná intenzita užívania výrobku, užívanie výrobku na nevhodný účel.
 • Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnost a životnosť.

Základné podmienky reklamácie

 • pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe a fyzicky doručiť reklamovaný tovar alebo reklamovanú časť predávajúcemu na vlastné náklady
 • predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, zákazník má právo túto chybu reklamovať
 • chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, jeho príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie
 • za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený , v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, treťou osobou či predmetom alebo iného nesprávneho zásahu
 • opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu
 • reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, keď je reklamovaný tovar kompletný. Zákazník by mal predložit reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.
 • reklamácia vrátane odstránenia chyby bude hotová bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • zákazník môže uplatniť reklamáciu u spoločnosti Luboš Kondis-Techfitt  osobne, poprípade poštou na korešpondenčnú adresu sídla spoločnosti, Lieskovská 313/5,Dubnica nad Váhom, Slovenská republika. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom.
 • Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť.

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru
 • chyba, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak
 • chybu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia, môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku
 • doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, kedy zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby neráta. Pokiaľ je výsledkom reklamácie výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť
 • záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj.: s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať

Odstraniteľné vady

 • za odstraniteľné vady sa považujú také chyby, ktoré je možné opravou odstrániť, pričom by neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru
 • v prípade výskytu odstraniteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Tieto závady budú odstránené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 • v prípade odstraniteľnej vady má zákazník právo na výmenu tovaru (je možné vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:

  • reklamácia nebola zariadená do 30-tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

  • zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstraniteľnej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstraniteľných chýb tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Neodstraniteľné vady

 • za neodstraniteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam.
 • pokiaľ ide o neodstraniteľnú chybu, ktorá bráni tomu, aby tovar bol riadne užívaný ako tovar bez chyby zákazník má právo:

  • požadovať výmenu tovaru za nový bezvadný (možno vymeniť za akýkoľvek iný tovar)

  • odstúpiť od zmluvy
 • v prípade, že charakter neodstraniteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovar bez chyby (napr.: estetické), má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru chyby, stupňu a spôsobu optrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.
Copyright 2013 - 2023 © Trampolina, trampoliny Jumpex