Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim

 

Gevon s.r.o.    
Ulica : Lieskovska 313/5  
Sídlo : Dubnica nad Váhom 01841  
       
DIČ: SK2120755934    
IČO: 51662418    
zapísaná v OU-TN-OZP1-2018/013716-2
č. živnostenského registra 350-41312  


Tieto obchodné podmienky sú súčasťou akejkoľvek uzavretej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. V prípade, ak zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu, ustanovenia zmluvy sa budú aplikovať prednostne, ostatné vzťahy zmluvou neupravené sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Všetky vzťahy neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, všetky v platnom znení.
Predávajúci je platcom DPH.


II. ORGÁN DOZORU
 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk
 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


III. OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY


Kupujúci si vyberie produkt na základe  ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.trampoliny-jumpex.sk, dostupnosť tovaru je vždy uvedená u jednotlivých produktov. Výber produktu spotrebiteľ potvrdí kliknutím na ikonku „vložiť do košíka“ nachádzajúcu sa v popise produktu. Po ukončení nakupovania spotrebiteľ klikne na tlačidlo "Nákupný košík" umiestnený v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (odsúhlasenie znenia obchodných podmienok, adresu, email, spôsob platby a spôsob dopravy) a objednávku odošle/potvrdí kliknutím  na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.
 
Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.trampoliny-jumpex.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky a aktívnym odklikom spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.trampoliny-jumpex.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho (v prípade zvolenia platby bezhotovostným prevodom je súčasťou potvrdzovacieho emailu faktúra s podkladmi k platbe), na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť, len na základe dohody zmluvných strán.
 
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
 
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na eshop@trampoliny-jumpex.sk. Do predmetu je potrebné uviesť „STORNO“ a do mailu napísať číslo objednávky, ktorá má byť stornovaná, prípadne číslo účtu na vrátenie zaplatenej úhrady za tovar. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, bude kupujúcemu zaslaná celá suma na jeho účet.
Predávaný tovar musí mať požadovanú akosť, množstvo, hmotnosť a musí byť bez vád.


IV. CENA A PLATOBNE PODMIENKY


Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim prijatá, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, a to riadne a včas.
Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu (tzv. objednávka s povinnosťou platby“), ako aj poplatok za  dopravu a manipulačné.


Kúpna cena je cena uvedená na webovom sídle www.trampoliny-jumpex.sk k vybranému tovaru v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
Všetky kúpne ceny tovarov sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty. 


Kupujúci si môže vybrať z týchto spôsobov platby kúpnej ceny:
-dobierka – platí sa v hotovosti kuriérovi pri preberaní tovaru
Cena jednotlivých produktov je uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny.
 
V. DODACIE PODMIENKY


Predávajúci dodá kupujúcemu tovar, ktorý je vedený skladom, po potvrdení objednávky - platba na dobierku. Pre tovar, ktorý nie je skladom, platí doba dodania uvedená na stránke.


V prípade neočakávaného meškania predávajúci operatívne informuje kupujúceho a dohodneme sa s ním na inom možnom postupe tak, aby bolo vyhovené kupujúcemu v maximálnej možnej miere.
Tovar je zasielaný kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.
Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou :        
-          123kurier s.r.o
-          SDS - Slovensky doručovací servis s.r.o.
-          A vlastnou dopravou predávajúceho


Cena za dopravu je určená podľa váhy zásielky a je kupujúcemu vopred známa pred objednaním a doručením objednávky.
Ak sa plnenie stane nemožným, a to najmä vypredaním zásob alebo nedostupnosťou tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho, v prípade, ak už bola zo strany kupujúceho uhradená dohodnutá kúpna cena alebo jej časť, je predávajúci takto uhradenú cenu vrátiť bez zbytočného odkladu na účet kupujúceho.


VI. PREVZATIE TOVARU


Kupujúci bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. V prípade, že je prepravný obal objednaného tovaru viditeľne poškodený, odporúčame kupujúcemu tovar od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom  protokol  o poškodení a o tejto skutočnosti vyrozumieť predávajúceho.


V prípade, že je predávajúci povinný tovar/dielo odoslať na určité miesto a kupujúci plnenie neprevezme bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, že by bola zásielka viditeľne poškodená, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené so znovu doručením alebo uskladnením.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar na účet predávajúceho.


Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od osoby poverenej tovar doručiť; v prípade zabezpečenia prepravy kupujúcim prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar prevezme; tiež v prípade zabezpečenia prepravy kupujúcim, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Ľuboš Kondis, Lieskovská 313/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, e-mailom: eshop@trampoliny-jumpex.sk. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.


Doprava zdarma platí len pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú tovar si ponechať.


Ak kupujúci odstúpi do 14 dní od zmluvy je povinný uhradiť náklady na prepravu podľa taríf prepravcu. 


Ak sa kupujíci rozhodne tovar neprevziať, bez toho aby o tom informoval predávajúceho ešte pred odoslaním zásielky k zákazníkovi, kupujíci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na prepravu v smere k zákazníkovi, ale aj náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi.  Predávajúci bude informovať kupujúceho o výške nákladov, ktoré mu vznikli z dôvodu bezdôvodného neprevzatia tovaru prostredníctvom faktúry  zaslanej na email, ktorý si kupujúci uviedol v záväznej objednávke. 

 


Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom.


Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho bankovým prevodom.


V prípade, že kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti predávajúcemu tovar osobne na adrese: Gevon s.r.o., Lieskovská 313/5, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo ho zašle na uvedenú adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou - čiže v stave ako bol doručený zákazníkovi.

Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu.


Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo účtovať kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámce zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci znáša náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s plnením zmluvy, ako sú prepravné náklady. Prepravné je účtované podľa taríf prepravcu. 
Súčasťou tovaru je aj jeho balenie (spravidla kartónový obal). Kupujúci je povinný obal tovaru rozbaliť (odstrániť) v maximálnej miere šetrne, a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie tovaru je kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.


Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru. 
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý si môžete vyžiadať na e-mail: eshop@trampoliny-jumpex.sk


Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,


VIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie)


Kupujúci je povinný tovar skontrolovať hneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na jeho obale alebo na ňom zreteľné poškodenie, spôsobené napríklad prepravou alebo ak je tovar neúplný. Odporúčame kupujúcemu tovar od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom  protokol  o poškodení a o tejto skutočnosti vyrozumieť predávajúceho. Kupujúci nesmie v uvedenom prípade tovar používať, inak neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované. Dôrazne upozorňujeme, že spísanie protokol u o poškodení zásielky s prepravcom, je podmienkou pre úspešné vybavenie náhradnej zásielky tovaru.


Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba, podnikateľ alebo iná organizácia (ak kupujúci v rámci objednávky tovaru uviedol svoje IČO, má sa zato, že nakupuje ako uvedená osoba), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, vznp. Záručná doba v týchto prípadoch je 1 mesiac.
Záručná doba 1mesiac platí aj v prípade, ak zákazník kupuje používaný tovar.
30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia tovaru na reklamačné stredisko na adrese Ľuboš Kondis, Lieskovská 313/5,  018 41 Dubnica nad Váhom


Pre rýchle vybavenie reklamácie kupujúci skontaktuje predávajúceho
e-mailom eshop@trampoliny-jumpex.sk, či telefonicky +421 903 660 006
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol.
 
Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade reklamácie je kupujúci povinný reklamovanú časť alebo tovar, doručiť predávajúcemu na adresu: Ľuboš Kondis, Lieskovská 313/5, Dubnica nad Váhom 01841. Reklamovaný tovar alebo časť tovaru, musí byť riadne zabalená, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy. Kupujúci je povinný posielať tovar vyčistený. Za reklamovaný tovar, ktorý bol doručený predajcovi špinavý, zaprášený, znehodnotený trusom, olejom alebo inými látkami, si predavajúci bude požadovať úhradu nákladov súvisiacu s vyčistením reklamovaného tovaru, alebo jeho častí. 


Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má kupujúci právo na primeranú zľavu)  alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 
Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.


Pri uplatnení reklamácie kupujúcim po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci  zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@trampoliny-jumpex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Záručný list


Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a mechanické poškodenie. 


Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba, podnikateľ alebo iná organizácia (ak kupujúci v rámci objednávky tovaru uviedol svoje IČO, má sa zato, že nakupuje ako uvedená osoba), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, vznp. Záručná doba v týchto prípadoch na tovar určený na domáce použitie je 1 mesiac.


IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, konkrétne ust. § 10 ods. 3 písm.


Kupujúci ak je ako fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú a adresu dodania s PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.


Odoslaním objednávky dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok. Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti žiadať o predávajúceho likvidáciu jeho osobných údajov. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané z informačného systému predávajúceho. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva inej osobe, s výnimkou organizácii, ktorým sú predávané pre správne vybavenie objednávky, teda doručenia tovaru.


Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.trampoliny-jumpex.sk v deň kedy bola odoslaná objednávka kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.


Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrknutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Obchodné podmienky sú platné od 15.08.2016 do odvolania. 


Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Copyright 2013 - 2024 © Trampolina, trampoliny Jumpex